Lopende studies

 

Hepatitis C Elimination in the Netherlands (CELINE)

CELINE richt zich op de heropsporing van patiënten met chronische hepatitis C die uit zorg zijn verdwenen. Deze patiënten worden opnieuw in zorg gebracht en behandeld indien ze hiervoor in aanmerking komen. CELINE is een nationaal project met als doel om alle hepatitiscentra van Nederland te includeren. De studie is begonnen in 2018 en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

 

Op de afbeelding hiernaast kunt u de huidige status van de studie zien. Rood zijn gebieden waar retrieval nog niet is begonnen. Blauw zijn gebieden die hun eigen retrieval hebben gedaan. Geel zijn gebieden waar CELINE geïnitieerd is. Groen zijn gebieden waar CELINE is afgerond.

Direct-acting antivirals bij zeldzame (niet-epidemische) HCV genotypes

 

De wetenschappelijke literatuur over HCV-behandeling met DAA’s beperkt zich voornamelijk tot de genotypes die veel voorkomen in de Westerse wereld. Dit zijn de genotypes 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4a en 4d, en worden ook wel epidemische HCV genotypes genoemd. Er is hierdoor weinig data over effectiviteit van DAA’s bij zeldzamere, niet-epidemische genotypes. Deze genotypes komen in Nederland slechts bij een paar procent van de HCV patiënten voor, maar worden met name in sommige Afrikaanse en Aziatische landen juist frequent gezien.

 

De geringe data die wel beschikbaar is laat wisselende resultaten zien, waarbij in sommige studies relatief lage genezingspercentages worden gezien. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat deze zeldzame genotypes van nature sequenties bevatten die zijn geassocieerd met DAA resistentie. Er is echter nog geen studie gepubliceerd die de behandeling van alle genotypes die niet epidemisch zijn in de Westerse wereld in kaart heeft gebracht.

 

Daarom onderzoekt HepNed in de huidige studie de effectiviteit van DAA’s bij niet-epidemische genotypes. Alle Nederlandse microbiologische laboratoria die HCV genotypering uitvoeren werken mee aan de studie.

Sustained response to nucleo(s)tide analogues for chronic hepatitis B: SNAP study

 

Een van de grote onderzoeksvragen wat betreft chronische hepatitis B is wie behandeling met nucleosideanalogen (NA’s) kan staken. De EASL heeft in haar meest recente richtlijn (2017) opgenomen dat het staken van NA’s kan worden overwogen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

 

Derhalve is in het Erasmus MC een prospectieve studie gestart, de “SNAP study”. In deze studie zullen patiënten met een chronische hepatitis B, die behandeld worden met entecavir of tenofovir, onder strikte voorwaarden de behandeling staken. Vervolgens worden zij gedurende in totaal 96 weken intensief vervolgd (in totaal 10 poli controles inclusief bloedonderzoek). Het staken van de behandeling zal gebeuren volgens in- en exclusie criteria die zijn gebaseerd op de EASL richtlijn. Patiënten met aanwijzingen voor gevorderde leverziekte zijn uitgesloten. De primaire uitkomstmaat is een duurzame response (HBV-DNA < 2000 IU/ml) na 48 weken.

 

Patiënten die deel willen nemen aan deze studie kunnen (tijdelijk) naar het Erasmus MC worden verwezen.

Klik hier om het zakkaartje van de SNAP studie te downloaden.

Inclusiecriteria:

  • Leeftijd 18 – 65 jaar
  • Behandeling met Entacavir of tenofovir (TDF/TAF)
  • Aanvankelijk HBeAg positief:
   • stabiele HBeAg seroconversie,
   • waarna 12 mnd consolidatietherapie en
   • HBV-DNA < 80 IU/ml
  • Aanvankelijk HBeAg negatief:
   • > 3 jaar behandeling en
   • HBV-DNA < 80IU/ml.
  • FibroScan uitslag < 7.0 kPa

Exclusiecriteria:

  • In verleden leverbiopt of FibroScan uitslag van F3/F4 of > 9.5 kPa
  • HIV/HCV/HDV co-infectie
  • (Geplande) zwangerschap
  • (Geplande) behandeling met immunosuppressiva
  • Baseline ALAT > 2x ULN of bilirubine > 1x ULN

Vragen over de SNAP studie of een mogelijke kandidaat die verwezen kan worden? Neem contact op met:

Sylvia Brakenhoff, arts onderzoeker
06 500 319 49, s.brakenhoff@erasmusmc.nl

Hepatitis C Chain of Addiction Care (CAC)

 

Er is nog veel ruimte voor hepatitis C zorg voor (ex-)verslaafden. Cliënten in de verslavingszorg kunnen vaak wel getest worden op locatie, maar moeten nog steeds naar het ziekenhuis voor behandeling. In de verschillende stappen in dit zorgpad geraken veel mensen lost to follow-up.

 

Met het CAC project willen we voor cliënten waar dat kan de zorg geheel decentraliseren. Ze kunnen het gehele traject dan doorlopen in de verslavingszorginstelling waar zij reeds bekend zijn en zich veilig voelen. We willen evalueren of een zodanige aanpak goed werkt en wat cliënten en zorgverleners van deze manier van aanpak vinden.

 

Het CAC project is een samenwerking tussen HepNed en NISPA, het Nijmegen Insitute for Science Practitioners in Addiction care. NISPA is een samenwerkingsverband van verslavingszorginstellingen in Nederland (IrisZorg, Leger des Heils, Novadic-Kentron, Tactus verslavingszorg, Verslavingszorg Noord Nederland en Vincent van Gogh). De stichting NISPA heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en zorgontwikkeling op basis van wetenschappelijk gefundeerde kennis. Deze activiteiten zijn ten behoeve van preventie van en zorg aan mensen met een stoornis in of door het gebruik van psychoactieve stoffen. Het CAC project is opgestart eind 2019 en zal naar verwachting drie jaar lopen.

Deelnemer worden?

 

Bent u geïnteresseerd in het uitvoeren van onderzoek naar virale hepatitis? Heeft u een idee voor onderzoek maar weet u niet goed hoe u moet beginnen of wie u moet benaderen? Wilt u één van de lopende studies graag uitvoeren in uw centrum? Sluit u dan nu aan.